Listy filologické - Folia philologica

založeno / established 1874

ISSN 0024-4457


 

 

 

Obecné informace / General information

Listy filologické - Folia philologica (ISSN 0024-4457) jsou vědecký recenzovaný časopis pro klasická, středověká, neo-latinská a starší bohemistická studia založený v roce 1874. Je vydáván Kabinetem pro klasická studia při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Jde o hlavní časopis ve svém oboru v České republice. Listy filologické jsou pravidelně indexovány ve všech významných mezinárodních vědeckých databázích, jako je L´Année Philologique, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, MLA International Bibliography, Scopus, Web of Science atd. Veškeré plné texty jsou přístupny rovněž v databázi JSTOR. Časopis přijímá příspěvky v češtině, angličtině, němčině, italštině, francouzštině a latině.

Listy filologické - Folia philologica (ISSN 0024-4457) is a scholarly peer-reviewed journal for classical, medieval and neo-Latin studies and for Old Czech, founded in 1874. It is published by the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. It is a leading journal in its field in the Czech Republic. Listy filologické is regularly abstracted / indexed in all international scientific databases such as L´Année Philologique, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, MLA International Bibliography, Scopus, Web of Science etc. Full-texts are also available through JSTOR. The journal accepts submissions in Czech, English, German, Italian, French and Latin languages.

 

Zaměření / Focus

Listy filologické (LF) jsou věnovány klasickým studiím a klasické tradici ve středověké a raně novověké střední Evropě (lingvistika - literatura - kulturní historie - filosofie atd.) a také historii českého jazyka a literatury, přičemž žádné z těchto oblastí není dávána přednost. Časopis rovněž přináší aktuální recenze zahraniční i české odborné literatury a překladů.  Všechny příspěvky s výjimkou recenzí podléhají anonymnímu recenznímu řízení a jsou posuzovány dvěma odborníky v daném oboru. Listy filologické vycházejí dvakrát ročně (dvě dvojčísla), obvykle v září a prosinci.

Listy filologické (LF) is a journal devoted to classical philology and classical tradition (i.e. the tradition of ancient Greece and Rome) in mediaeval and early modern Central Europe (linguistics - literature - cultural history - philosophy, etc.) and also to the history of Czech language and literature. No particular area of this entire spectrum or methodology is preferred. The journal also brings up-to-date reviews of foreign as well as Czech scholarly literature. All contributions (except for reviews) are being anonymously sent for peer-review to the two referees (double blind peer-review). The journal is being published two times a year (two double issues), usually at the end of September and at the end of December.

 

Kontaktní informace / Contacts

Listy filologické, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Česká republika / Listy filologické, Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, Na Florenci 3, 110 00 Prague, Czech Republic

e-mail: lf@ics.cas.cz

tel.: (+420) 234 612 323

fax: (+420) 222 828 305

 

 

Redakční rada / Editorial board

Pravidla úpravy rukopisů / Manuscript submission guidelines

Obsahy / Contents of published issues

Resumé / Summaries

Vybrané plné texty / Selected full-texts

Heslo Listy filologické v Novém encyklopedickém slovníku češtiny online